Харьковская областная организация
Мы в соцсетях
Home /  О партии /  Устав СПУ

 Прийнято 14.08.2011

СТАТУТ

СОЦІАЛІСТИЧНОЇ

ПАРТІЇ УКРАЇНИ

 

 

СТАТУТ

Соціалістичної партії України

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

   1.1. Соціалістична партія України (надалі СПУ) — лівоцентристська політична партія громадян України, яка ставить за мету:

   – утвердження народовладдя, створення політичних, економічних та соціальних умов для реальної участі громадян в управлінні державою та суспільством;

   – побудову в Україні демократичного соціалізму, який забезпечує безперервну демократизацію всіх сфер життя, соціальну справедливість, свободу і рівноправність громадян, поліпшення їхнього життя, задоволення матеріальних, духовних та інших потреб.

 

   1.2. Свою діяльність СПУ поширює на територію України. Вона здійснює її відповідно до норм Конституції України, Закону України «Про політичні партії в Україні», іншого чинного законодавства та цього Статуту.

 

   1.3. СПУ має право:

   – вільно здійснювати свою діяльність в межах, передбачених Конституцією та чинним законодавством України;

   – брати участь у виборах народних депутатів України, Президента України, інших органів державної влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, загальнодержавних та місцевих референдумах;

   – самостійно або в коаліції з іншими політичними партіями брати участь у формуванні органів державної влади та місцевого самоврядування;

   – в своїй діяльності використовувати засоби масової інформації державної та інших форм власності, а також засновувати власні засоби масової інформації;

   – ідейно, організаційно та матеріально підтримувати молодіжні, жіночі та інші об’єднання громадян, надавати допомогу в їх створенні;

   – здійснювати опозиційну діяльність: викладати публічно і відстоювати свою позицію з питань державного і суспільного життя; брати участь в обговоренні та оприлюднювати оцінку дій і рішень органів влади, вносити до органів державної влади та органів місцевого самоврядування пропозиції для розгляду;

   – відстоювати права, свободи, соціальні, економічні, культурні та інші інтереси членів партії та її прихильників.

 

   1.4. СПУ є юридичною особою, має печатку зі своєю назвою та ідентифікаційним кодом, штампи, бланки, які затверджуються Політрадою СПУ і виготовляються у встановленому законом порядку.

   СПУ має свою символіку: партійний гімн, прапор, партійний знак, девіз, які затверджуються Політрадою СПУ та реєструються Міністерством юстиції України.

   Для заохочення членів партії та відзначення інших громадян, СПУ засновує почесні нагороди перелік яких, та Положення про порядок нагородження якими затверджується Політрадою СПУ.

 

1.5.                  Повна назва партії:

1.5.1.           Українською мовою: Соціалістична партія України.

1.5.2.           Російською мовою: Социалистическая партия Украины.

1.5.3.           Англійською мовою: Socialist party of Ukraine.

 

1.6. Скорочена назва партії:

1.6.1. Українською мовою: СПУ.

1.6.2. Російською мовою: СПУ.

1.6.3. Англійською мовою: SPU.

 

   1.7. Місцем знаходження керівних органів СПУ, її юридичною адресою є: індекс 02100, м. Київ, вул. Бажова, 12.

 

II. ЧЛЕНИ СПУ: ПОРЯДОК ВСТУПУ ДО ПАРТІЇ, ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ, ЗУПИНЕННЯ ТА ПРИПИНЕННЯ ЧЛЕНСТВА.

 

   2.1. Членство в СПУ є фіксованим. Членом СПУ може бути громадянин України, який відповідно до Конституції України має право голосу на виборах, визнає Програму і Статут СПУ, виконує їх, працює в одній із первинних партійних організацій СПУ та матеріально підтримує партію.

   Член СПУ не може одночасно бути членом іншої політичної партії.

 

   2.2. Прийом у члени СПУ проводиться первинною партійною організацією або регіональним партійним комітетом чи бюро регіонального партійного комітету в індивідуальному порядку на підставі письмової заяви особи що вступає. Рішення первинної партійної організації, регіонального партійного комітету чи бюро регіонального партійного комітету СПУ про прийом в члени СПУ є остаточним. Особі, прийнятій в члени СПУ, видається партійний квиток.

 

   2.3. Членство в СПУ припиняється у випадках: подання письмової заяви про вихід з СПУ в первинну партійну організацію, або в регіональний партійний комітет чи бюро регіонального партійного комітету, смерті члена СПУ, виключення з СПУ.

 

   2.4. У випадках, коли член СПУ вступає на посаду чи службу, перебування на яких членам партії забороняється законами України, або у випадку довготривалого (більше шести місяців) від’їзду за кордон на підставі письмової заяви у первинну партійну організацію або регіональний партійний комітет чи бюро регіонального партійного комітету, членство в СПУ зупиняється на час перебування на відповідних посадах, службі або за кордоном.

   Продовження членства в СПУ відбувається після завершення перебування на відповідних посадах, службі чи повернення з-за кордону на підставі поданої заяви.

 

   2.5. За невиконання чи неналежне виконання статутних обов’язків члена СПУ зборами первинної парторганізації, засіданням (пленумом) або бюро регіонального партійного комітету, засіданням Політвиконкому, Політичної Ради до члена партії можуть бути застосовані заходи партійного впливу: обговорення, попередження, догана.

 

   2.6. За дії, не сумісні зі Статутом або Програмою партії, член СПУ може бути виключений з партії. Питання про виключення члена партії можуть вирішувати збори первинної партійної організації, засідання (пленум) комітету чи бюро комітету регіональної партійної організації, засідання Політичної Ради СПУ.

   Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини членів первинної партійної організації, більше двох третин членів бюро від обраної комітетом чисельності, більше двох третин членів регіонального партійного комітету від обраної чисельності, більше половини членів Політради СПУ.

     Питання про виключення з членів СПУ особи, яка входить до складу керівного партійного органу, розглядається на засіданні відповідного або вищого за цей партійного органу.

   За виключеним з партії зберігається право протягом двох місяців звернутися з апеляційною скаргою до Контрольної Комісії відповідного рівня, Центральної Контрольної Комісії СПУ (ЦКК СПУ). Рішення ЦКК СПУ є остаточним.

    Рішення про виключення набирає чинності після розгляду апеляційної скарги (якщо така надійде) до відповідної регіональної Контрольної Комісії або Центральної Контрольної Комісії.

    Особи, які раніше були членами інших політичних партій приймаються в члени СПУ після трьохмісячного випробувального терміну, а особи виключені з членів СПУ після річного випробувального терміну з моменту надходження заяви у відповідну первинну партійну організацію або партійний  комітет чи бюро партійного комітету.

 

   2.7. Облік членів СПУ ведуть первинні партійні організації, Автономної Республіки Крим, районні, районні в містах, міські, обласні партійні комітети, Політрада СПУ.

 

   2.8. Член СПУ має право:

   – обирати і бути обраним у керівні органи партії;

   – на партійних зборах (конференціях), засіданнях партійних комітетів, Політвиконкому, Політради, з’їздах СПУ, у пресі партії критикувати будь-якого члена партії і партійні органи, відкрито висловлювати свої думки з будь-яких питань діяльності СПУ, вносити пропозиції, відстоювати свою точку зору до прийняття рішення більшістю;

   – за наявності підстав виступати з ініціативою про відкликання зі складу керівних органів тих чи інших осіб;

   – на захист з боку СПУ своєї партійної честі і гідності, а також від переслідування за політичні переконання і погляди;

   – на інформацію про діяльність первинних і регіональних організацій, партійних комітетів, Політвиконкому та Політради СПУ;

   – на участь у зборах, засіданнях органів СПУ, коли розглядається його справа чи доля його організації;

   – на звернення до партійних органів СПУ будь-якого рівня, їх посадових осіб та інших представників.

 

   2.9. Член СПУ зобов’язаний:

   – дотримуватись Програми, Статуту та інших нормативних документів партії;

   – брати участь у виробленні партійної політики, її пропаганді та втіленні у життя;

   – активно підтримувати і сприяти успіху кандидатів від СПУ на виборах, вести за них агітацію серед населення;

   – працюючи в органах державної влади чи місцевого самоврядування за дорученням партії, суворо дотримуватись принципів законності, справедливості і демократизму;

   – брати участь у підготовці і проведенні політичних заходів, спрямованих на захист законних прав та інтересів населення України;

   – утверджувати в партії дух товариськості та взаємної підтримки;

   – дбати про честь і авторитет СПУ, залучати до неї нових членів;

   – дотримуватись партійної дисципліни у виконанні прийнятих рішень і доручень;

   – домагатися зміцнення зв’язків партійних організацій з громадськими організаціями, які відстоюють  права та інтереси різних соціальних груп населення.

 

ІІІ. ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ СПУ

 

   3.1. Принципом організаційної будови та діяльності партії є демократичний централізм, що означає:

   – виборність усіх керівних органів партії знизу доверху;

   – періодичну звітність виборних партійних органів перед своїми партійними організаціями і перед органами вищого рівня;

   – право організацій нижчого рівня отримувати інформацію про діяльність органів вищого рівня;

   – партійну дисципліну, підпорядкування меншості більшості;

   – обов’язковість виконання рішень органів вищого рівня для організацій нижчого рівня;

   – колегіальність у роботі партійних організацій і керівних партійних органів;

   – персональну відповідальність кожного члена партії за виконання своїх обов’язків і партійних доручень;

   – право меншості на відстоювання своєї точки зору до прийняття рішення більшістю.

 

   3.2. СПУ будується за територіальним принципом, визнає вирішальну роль партійних мас, самостійність партійних організацій у вирішенні питань свого внутрішнього життя і діяльності.

 

ІV. СТАТУТНІ ОРГАНИ СПУ: ПОРЯДОК ЇХ УТВОРЕННЯ, СТРУКТУРА І ПОВНОВАЖЕННЯ

 

Первинні партійні організації

 

   4.1. Основу СПУ складають первинні партійні організації (осередки), які утворюються за територіальним принципом ініціативними групами громадян, що нараховують у своєму  складі не менше трьох осіб. Питання діяльності первинних організацій вирішується на зборах, які скликаються не рідше одного разу на два місяці. Збори правомочні, якщо в їх роботі беруть участь більше половини членів первинної партійної організації. Рішення зборів вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини присутніх на зборах членів СПУ (крім випадку, передбаченого пунктом 2.6.).

 

   4.2. Первинні партійні організації:

   – здійснюють прийом у члени СПУ;

   – обирають секретаря партійної організації (а при кількості членів СПУ 15 та більше — і партійне бюро);

– обирають делегатів районних, районних в містах, міських партійних конференцій;

   – організують роботу з виконання і пропаганди Програми партії, рішень партійних органів вищого рівня;

   – входять до складу однієї районної, районної в місті, міської партійної організації;

   – створюють партійні групи;

   – розробляють і здійснюють заходи партійного впливу на суспільно-політичну ситуацію у відповідній місцевості;

   – згідно з чинним законодавством беруть участь у виборах народних депутатів до Верховної Ради України, Президента України, депутатів до Верховної Ради АРК та місцевих рад, сільських, селищних та міських голів.

   Первинні партійні організації в своїй діяльності керуються Статутом та Програмою СПУ, рішеннями партійних органів вищого рівня. Первинні партійні організації легалізують свою діяльність шляхом письмового повідомлення про утворення у встановленому законом порядку. Первинні партійні організації прав юридичної особи не мають.

 

4.2.1. Первинна партійна організація припиняє свою діяльність на підставі рішення партійного комітету відповідного регіону.

 

   4.2.2. Там де не має потреби створення первинної партійної організації, при наявності не менше 3-х членів СПУ, за рішенням регіонального партійного комітету, створюються партійні групи.

   Партійні групи в своїй діяльності керуються Статутом та Програмою СПУ, рішеннями партійних органів вищого рівня.

    Партгрупою керує партгрупорг, який обирається членами партгрупи відкритим голосуванням.

    Партійні групи прав юридичної особи не мають.

 

Регіональні партійні організації

 

   4.3. Регіональні (АРК, обласні, міст Києва і Севастополя, міські, районні, районні в містах) партійні організації утворюються для спрямування діяльності партійних організацій в межах відповідного регіону.

   Регіональні партійні організації беруться на облік Політрадою СПУ, після чого реєструються у встановленому законодавством порядку. Регіональні партійні організації за згодою Політради СПУ можуть набувати статусу юридичної особи (за винятком партійних організацій міст районного підпорядкування), залишаючись структурною частиною СПУ і дотримуючись Статуту і Програми партії.

   Керівним органом регіональної партійної організації є її конференція (збори). Конференція (збори) вважаються правомочними, якщо на них присутні більше половини делегатів (членів СПУ). Рішення конференції (зборів) вважаються прийнятими, якщо за них проголосувало більше половини делегатів (членів СПУ), присутніх на конференції (зборах). Регламент роботи конференції (зборів) та форма голосування визначаються делегатами (членами СПУ) конференції (зборів). Регіональні партійні комітети оголошують про скликання чергової конференції (зборів), як правило, не пізніше як за 15 днів до її проведення.

   Регіональні організації діють відповідно до Статуту та Програми СПУ.

 

   4.3.1. Конференції (збори) регіональних партійних організацій СПУ:

   – обирають відповідний регіональний партійний комітет, контрольну комісію відповідної регіональної  партійної організації, як правило, на два роки;

   – вирішують всі питання діяльності регіональної партійної організації;

   – заслуховують звіти партійного комітету та контрольної комісії партійної організації;

   – приймають Положення про регіональний партійний комітет та Положення про контрольну комісію регіональної партійної організації;

   – обирають делегатів конференції організації СПУ вищого рівня, а конференції організацій Автономної Республіки Крим, областей та міст Києва і Севастополя — делегатів на з’їзд СПУ. Кількість делегатів, що обираються на з’їзд СПУ від регіональних організацій, визначається Політрадою СПУ. Кількість делегатів, що обираються на конференцію регіональної організації від організацій нижчого рівня, визначається партійним комітетом цієї регіональної організації.

   При визначенні кількості делегатів Політрада СПУ, регіональні партійні комітети обов’язково враховують необхідність повного представництва регіональних організацій та членів СПУ.

   Конференції (збори) регіональних партійних організацій СПУ проводяться не менше одного разу на два роки. Повноваження делегатів Конференції регіональних партійних організацій зберігаються на період до наступної чергової звітно-виборчої конференції. Конференції можуть бути скликані достроково (позачергова конференція) на вимогу 1/3 повноважних делегатів, на вимогу 1/3 регіональних організацій нижчого рівня, або 1/3 первинних партійних організацій, що створені у відповідному регіоні.

     Регіональні партійні комітети зобов’язані провести позачергову конференцію протягом одного місяця з дати надходження відповідних протоколів та оголосити про її скликання не пізніше ніж за 10 днів до її проведення.

 

   4.3.2. Комітети регіональних партійних організацій СПУ:

   – вирішують в період між конференціями (зборами) всі питання діяльності регіональних організацій, організують виконання рішень партійних органів вищого рівня;

   – організують обговорення в первинних партійних організаціях проектів загальнопартійних рішень, стратегії і тактики СПУ;

   – на підставі аналізу ситуації в регіоні виробляють пропозиції для Політичної Ради СПУ, яка зобов’язана їх розглядати;

   – координують роботу з прийому в партію, забезпечують розвиток структури партійних організацій;

   – обирають перших секретарів, секретарів, бюро партійного комітету;

   – можуть вводити до свого складу нових членів партійного комітету, але не більше 10% від обраної конференцією чисельності комітету, у спосіб який визначає засідання (пленум) відповідного партійного комітету;

   – можуть виводити зі складу відповідного комітету його членів, але не більше 10% від обраної конференцією чисельності комітету;

   – можуть засновувати регіональні засоби масової інформації;

   – затверджують редакторів регіональних партійних газет;

   – заслуховують звіти партійних комітетів нижчого рівня;

   – ведуть партійне господарство (діловодство, партійну статистику, облік членів СПУ та інше);

   – організовують юридичне консультування членів СПУ з питань конституційного права та галузей законодавства, що регулюють партійно-політичну діяльність в Україні;

   – приймають Положення про бюро партійного комітету;

   – беруть участь у виробленні державної політики та у формуванні відповідних територіальних органів влади;

   – координують і спрямовують роботу депутатів - членів СПУ в органах місцевого самоврядування, створюють в них (за винятком виконавчих органів) партійні групи або фракції, керівники яких можуть кооптуватися до складу партійного комітету;

   – співпрацюють з відповідними структурами інших політичних партій, громадських об’єднань, а також представляють СПУ в стосунках з місцевими органами державної влади та місцевого самоврядування в регіоні;  

–       організовують матеріальне та фінансове забезпечення роботи своїх організацій;

–       у разі порушення Статуту СПУ, невиконання партійних рішень можуть відміняти постанови пленумів чи бюро комітетів нижчого рівня;

    – здійснюють інші координаційні функції, що визначаються рішеннями Політради СПУ.

   Засідання (Пленуми) партійних комітетів регіональних організацій проводяться не менше 1 разу на 3 місяці.

 

4.3.3. Бюро регіонального партійного комітету:

 - в період між засіданнями відповідного партійного комітету вирішує всі питання діяльності комітету та організовує виконання прийнятих рішень;

 - свою діяльність здійснює згідно з Положенням про бюро;

- засідання бюро проводиться не менше одного разу на місяць.

 

Вищі органи та посадові особи вищих органів СПУ


   4.4. Вищим керівним органом СПУ є з’їзд, який скликається не менше одного разу на два роки.

   З’їзд може приймати рішення з будь-яких питань діяльності СПУ.

   До виключної компетенції з’їзду СПУ належить:

   – прийняття Статуту СПУ і Програми СПУ, внесення до них змін та доповнень;

   – прийняття Положення про Політраду СПУ та Центральну Контрольну Комісію СПУ;

   – обрання Голови Соціалістичної партії України, Політичної Ради СПУ, Голови Центральної Контрольної Комісії, Центральної Контрольної Комісії СПУ;

   – заслуховування звітів Політради СПУ, ЦКК СПУ;

   – прийняття рішення про реорганізацію та припинення діяльності СПУ.

 

   4.5. З’їзд вважається правомочним, якщо на ньому присутні більше половини обраних відповідно до Статуту СПУ делегатів. Регламент роботи та форма голосування визначаються делегатами з’їзду. Обрання Голови СПУ та Голови ЦКК СПУ проводиться таємним голосуванням. Рішення з’їзду вважаються правомочними, якщо за них проголосувало більше половини делегатів, присутніх на з’їзді, повноваження яких визнані мандатною комісією з’їзду.

 

   4.6. З’їзд може бути скликаний достроково (позачерговий з’їзд) на вимогу третини повноважних делегатів, на вимогу третини регіональних партійних комітетів (Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя), зафіксовану рішеннями партійних комітетів або половини складу членів Політради, оформлену письмовими заявами або за постановою  ЦКК СПУ. В цьому випадку Політрада СПУ зобов’язана провести позачерговий з’їзд партії протягом одного місяця з дати отримання відповідних протоколів регіональних партійних комітетів, або письмових заяв від необхідної кількості членів Політради СПУ, чи постанови ЦКК СПУ та оголосити про скликання з’їзду не пізніше, ніж за 15 днів до дня його проведення.

    Повноваження делегатів з’їзду зберігаються на період до наступного чергового звітно-виборчого з’їзду.

 

   4.7. Політрада СПУ оголошує про скликання чергового з’їзду, як правило, не пізніше як за місяць до дня його проведення і забезпечує проектами найважливіших документів і резолюцій з’їзду регіональні партійні організації Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя.

      

   4.8. Голова Соціалістичної партії України:

   – представляє СПУ в органах державної влади, місцевого самоврядування, в міжнародних, міждержавних організаціях і міжпартійних стосунках;

   – вносить на розгляд Політради СПУ кандидатури до складу Політичного виконавчого комітету Політичної Ради СПУ (Політвиконкому СПУ), Першого заступника та заступників Голови СПУ;

   – очолює Політраду СПУ;

–       очолює Теоретичну Раду СПУ;

–       керує роботою Політвиконкому СПУ, веде його засідання. В разі відсутності Голови СПУ роботою Політвиконкому керує Перший заступник Голови СПУ, а за його відсутності, за дорученням Голови СПУ, один з заступників;

–       має право в окремих випадках своїм рішенням за попереднім погодженням з Політичним виконавчим комітетом Політичної Ради СПУ відсторонювати секретарів комітетів регіональних партійних організацій СПУ від виконання їх обов’язків. Засідання комітету відповідної регіональної партійної організації з організаційних питань в такому випадку повинно бути проведене в строк не  пізніше тридцяти днів з дня прийняття рішення Головою СПУ про відсторонення.

   Голова Соціалістичної партії України є вищою посадовою особою СПУ. Всі визначені функції та обв’язки, які має виконувати Голова СПУ в процесі діяльності партії він здійснює без довіреності.

   Для виконання іншими посадовими особами СПУ організаційних і господарських функцій, що не деталізовані у нормах Статуту СПУ Голова партії може видавати письмові, а у випадках, передбачених законодавством України, посвідчені нотаріусами довіреності.

 

   4.9. У період між з’їздами роботу СПУ організовує Політична Рада СПУ (Політрада СПУ). Чергове засідання Політради СПУ скликається рішенням Політвиконкому Політради СПУ не менше одного разу на три місяці.

 

  4.9.1 Позачергове засідання Політради СПУ скликається на вимогу третини регіональних партійних комітетів (Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя), або третини членів Політради СПУ, або Центральної Контрольної Комісії СПУ.

    Позачергове засідання Політради СПУ скликає Політвиконком Політради СПУ при наявності відповідної кількості протоколів регіональних партійних комітетів, або заяв членів Політради СПУ, або протоколу засідання ЦКК не пізніше ніж за 10 днів після отримання необхідних документів.

 

   4.10. Політрада СПУ:

   – є вищим керівним органом партії в період між з’їздами;

   – обирає членів Політвиконкому СПУ, Першого заступника Голови СПУ, заступників Голови СПУ;

   – заслуховує звіти Політвиконкому СПУ;

   – звільняє Першого заступника Голови СПУ, заступників Голови СПУ, членів Політвиконкому СПУ;

   – заслуховує звіти Голови СПУ про його роботу;

   – виробляє тактику діяльності СПУ у період між з’їздами, спрямовує політичну та організаційну роботу партії;

   – засновує власні засоби масової інформації та установи, організації, що забезпечують діяльність партії, якщо це не заборонено законом;

   – обирає головних редакторів, керівників установ, організацій, що створені партією, затверджує редакційні колегії друкованих та інших засобів масової інформації СПУ і заслуховує звіти про їх роботу;

   – створює постійні комісії з різних напрямів роботи;

   – затверджує бюджет СПУ та заслуховує звіт про його виконання;

   – затверджує перелік посад в партії на яких можуть здійснюватись повноваження на професійній основі, з укладанням трудового договору в межах чинного законодавства;

   – визначає сумісним рішенням з ЦКК порядок контролю за фінансовою діяльністю організаційних структур СПУ, обліку та використання коштів, які надійшли з бюджету України;

   – затверджує зразки печатки, штампи, символіку СПУ, бланк партійного квитка;

   – розглядає звіт про роботу фракції СПУ у Верховній Раді України і приймає відповідні рішення;

   – формує теоретичні центри партії;

   – має право виключати членів СПУ з партії;

   – має право розпуску регіональних партійних організацій та розпуску їх комітетів;

   – при необхідності дообирає до свого складу до десяти відсотків членів Політради СПУ та може виводити зі свого складу до десяти відсотків членів Політради, обраних з’їздом;

   – дає роз’яснення норм Статуту СПУ.

    Засідання Політради проводить Голова СПУ. В разі його відсутності Перший заступник, а за його відсутності - один із заступників Голови СПУ за його дорученням.

    З питань внутрішньопартійного життя на спільному засіданні Політради СПУ та ЦКК СПУ можуть прийматись інструкції, які є обов’язковими для виконання регіональними партійними комітетами, первинними партійними організаціями та членами СПУ.

 

   4.11. Політичний виконавчий комітет Політичної Ради СПУ (Політвиконком СПУ):

   – є вищим виконавчим органом партії, вирішує політичні і організаційні питання діяльності СПУ;

   – організовує поточну роботу з виконання рішень з’їздів, Політради СПУ;

   – координує роботу депутатів - членів СПУ у Верховній Раді України та спрямовує цю роботу в регіональних партійних організаціях;

   – організовує підготовку і перепідготовку кадрів СПУ;

   – координує діяльність регіональних партійних організацій;

   – створює виконавчий апарат Політради СПУ і організовує його роботу;

   – проводить за дорученням з’їзду, Політради СПУ загальнопартійні дискусії;

   – здійснює підготовку засідань Політради, з’їздів, конференцій СПУ;

   – організовує участь СПУ у формуванні органів державної влади та місцевого самоврядування;

   – аналізує організаційну, політичну та фінансово-господарську діяльність структур СПУ і вносить пропозиції щодо її удосконалення;

   – узагальнює і поширює досвід партійної роботи;

   – веде партійне господарство (діловодство, статистику, облік членів СПУ);

   – організовує бухгалтерський облік і фінансово-господарську діяльність Політради СПУ, розробляє проект бюджету СПУ;

   – систематично звітує про свою діяльність на Політраді СПУ.

   Політвиконком СПУ у своїй діяльності керується цим Статутом та регламентом.

 

   4.12. Для здійснення організаційної, фінансово-господарської діяльності, форми яких не деталізовані в нормах Статуту СПУ, але партія має потребу в їх реалізації, то Перший заступник Голови СПУ отримує від Голови СПУ письмову, а у випадках, визначених законом, посвідчену нотаріусом довіреність, в тому числі з правом передоручення повноважень іншим членам СПУ.

 

   4.13. Центральна Контрольна Комісія СПУ здійснює контроль:

– за виконанням і дотриманням програми та Статуту СПУ;

– за виконанням Постанов з’їздів партії, Політради, Політвиконкому та інших загальнопартійних рішень.

       ЦКК контролює використання коштів, фінансову діяльність партії, збереження партійної власності.

   Центральна контрольна комісія визначає спільним рішенням з Політрадою порядок контролю за фінансовою діяльністю організаційних структур СПУ, обліку та використанням коштів, які надійшли з бюджету України.

   Центральна Контрольна Комісія має право відстоювати свою позицію перед з’їздом СПУ, інформувати про неї первинні і регіональні партійні організації, вимагати скликання позачергового з’їзду СПУ, засідання Політради СПУ з питань її компетенції.

   ЦКК СПУ розглядає апеляції виключених з партії протягом двох місяців. Рішення про задоволення чи відхилення апеляції вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше двох третин присутніх на засіданні членів ЦКК СПУ.

   ЦКК СПУ керується  Положенням про Центральну контрольну комісію, яку затверджує з’їзд партії.

   Центральна Контрольна Комісія СПУ здійснює керівництво роботою контрольних комісій регіональних партійних організацій.

   ЦКК СПУ, за необхідності, дообирає до свого складу або виводить зі свого складу до десяти відсотків членів ЦКК СПУ, обраних на з’їзді.

 

   4.14. Трудові відносини в структурі партії.

   Обрані посадові особи первинних, регіональних партійних організацій, відповідних контрольних та ревізійних комісій Політради, Політвиконкому, Центральної контрольної комісії, Голова СПУ здійснюють свої повноваження на громадських засадах.

   Політрада СПУ затверджує перелік відповідних посад, на яких можуть здійснюватися повноваження на професійній основі.

 

V.  УЧАСТЬ СПУ, ЇЇ СТРУКТУРНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ У ВИБОРАХ.

ВІДНОСИНИ СПУ З НАРОДНИМИ ДЕПУТАТАМИ УКРАЇНИ, З ДЕПУТАТАМИ МІСЦЕВИХ РАД, ОРГАНАМИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ТА ОРГАНАМИ  МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ, ГРОМАДСЬКИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ ТА ОБ’ЄДНАННЯМИ

 

   5.1. СПУ через діяльність своїх партійних організацій сприяє формуванню і вираженню політичної волі громадян, бере участь у виборах народних депутатів України, Президента України, депутатів до Верховної Ради АРК та місцевих рад, сільських, селищних та міських голів.

 

   5.2. Соціалістична партія України свій вплив на діяльність Верховної Ради України, Верховної Ради АРК, місцевих рад, інших державних органів влади здійснює через працюючих там членів партії шляхом узгодження дій, переконання, дискусії на підставі норм Статуту СПУ, дотримуючись Конституції України та іншого чинного законодавства.

   Члени СПУ, обрані або призначені в органи державної влади чи органи місцевого самоврядування, зобов’язані цілеспрямовано проводити в них лінію на реалізацію Програми СПУ та передвиборної програми партії (організації).

   У відносинах з профспілками, іншими громадськими об’єднаннями СПУ діє на засадах партнерства і діалогу та розумного компромісу.

 

   5.3. Соціалістична партія України домагається політичного лідерства у суспільстві шляхом участі у демократичних виборах.

   Партійні організації СПУ можуть розробляти свої передвиборні програми, рекомендувати як членів партії, так і позапартійних для висування кандидатами у депутати, політичними методами боротися за їх обрання в органи влади і органи місцевого самоврядування.

   У випадку невиконання передвиборної програми депутатом місцевої ради від партії чи виключення його з СПУ партійна організація виходить з пропозицією про його відкликання згідно з чинним законодавством..

 

   5.4. За відсутності можливості висунути кандидатів від СПУ її організації можуть підтримувати як позапартійних кандидатів, так і кандидатів від інших партій, програмні засади та громадська політична діяльність яких не суперечать програмі СПУ, вступати у передвиборні угоди з іншими партіями.

 

   5.5. СПУ висуває кандидатів у депутати згідно з чинним законодавством для участі у виборах народних депутатів України. Висунення здійснюється з’їздом СПУ з урахуванням пропозицій регіональних партійних комітетів Автономної Республіки Крим, обласних, міст Києва та Севастополя.

   До списків кандидатів у депутати від СПУ включаються члени СПУ та позапартійні громадяни у послідовності, визначеній з’їздом СПУ.

 

   5.6. У Верховній Раді України, органах місцевого самоврядування, до яких обрані члени партії, у разі наявності необхідної кількості депутатів, створюються відповідно фракція та партійні групи. Головна їх мета — організація роботи депутатів — членів СПУ для проведення в життя політики партії передвиборних програм, наказів виборців. Керівника партійної групи в органах місцевого самоврядування затверджує партійний комітет відповідного рівня. Керівника фракції у Верховній Раді України затверджує Політвиконком СПУ з урахуванням думки депутатів – членів фракції.

   Партійні групи підзвітні та підконтрольні партійному комітету відповідного рівня, а партгрупа фракції у Верховній Раді – Політвиконкому СПУ. Члени партгрупи в тактичних питаннях дотримуються позицій, які прийнято їх більшістю шляхом голосування. Депутати – члени СПУ не можуть створювати фракції та партійні групи, незалежні від партійних органів.

 

   5.7. Партійні організації та комітети співпрацюють з молодіжними формуваннями, об’єднаннями громадян, які підтримують соціалістичну ідею. Взаємовідносини СПУ з молодіжними організаціями та об’єднаннями громадян базуються на принципах спільності ідейно-політичних платформ, партнерських відносин, взаємної поваги та довіри.

 

VI. МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ СПУ

 

   6.1. СПУ підтримує зв’язки з політичними партіями, громадськими організаціями інших держав,  міжнародними і міжурядовими організаціями, укладає угоди про співробітництво, здійснює інші заходи, які не суперечать законам та міжнародним угодам України.

 

   6.2. СПУ може засновувати міжнародні спілки чи вступати до таких спілок, статутами яких передбачено створення лише консультативних або координаційних центральних органів.

 

VІI. КОШТИ ТА МАЙНО СПУ, ПОРЯДОК ЇХ НАДХОДЖЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ

 

   7.1. СПУ для здійснення своїх статутних завдань має право на власне рухоме і нерухоме майно, кошти, обладнання, транспорт, інші засоби, набуття яких не забороняється законами України.

   СПУ може орендувати рухоме і нерухоме майно.

 

   7.2. Джерелами формування майна та коштів СПУ є:

   – внески членів СПУ;

   – безповоротна матеріальна допомога;

   – надходження визначені Законом України «Про політичні партії в Україні» та Законом України «Про Державний бюджет України»;

   – благодійні внески фізичних осіб, крім громадян іноземних держав;

   – благодійні внески юридичних осіб, крім тих, що заборонені законом;

   – благодійні внески громадських організацій, крім тих, що заборонені законом;

   – майно, придбане за власні кошти;

   – інші, визначені законом, надходження.

 

   7.3. СПУ та її організації, що мають статус юридичної особи, зобов’язані вести визначене законом діловодство, бухгалтерський облік, статистичну звітність, зареєструватись в органах державної податкової інспекції та вносити до бюджету платежі в порядку і розмірах, передбачених чинним законодавством.

 

   7.4. СПУ не несе відповідальності за майнові зобов’язання своїх регіональних організацій та організацій, де СПУ є засновником, а вони не несуть відповідальності за майнові зобов’язання СПУ. Майно, передане СПУ регіональним організаціям в користування та володіння, залишається власністю СПУ і за рішенням Політвиконкому СПУ підлягає поверненню.

 

   7.5. Порядок використання коштів та майна СПУ визначається рішенням Політвиконкому СПУ.

 

   7.6. Порядок контролю за фінансовою діяльністю організаційних структур СПУ, обліку та використанням коштів, які надійшли з бюджету України визначається спільним рішенням Політради та ЦКК СПУ.

 

 

 

VІІI. ТРУДОВА ДІЯЛЬНІСТЬ В СПУ

 

   8.1. СПУ має право приймати на роботу фізичних осіб. Умови праці встановлюються між партійною організацією – юридичною особою та працівником і визначаються трудовим договором, який укладається у письмовій формі.

 

   8.2. Особи, які працюють в СПУ за трудовим договором можуть бути членами профспілки.

 

   8.3. На фізичних осіб, які працюють в СПУ на умовах трудового договору, поширюється дія норм законодавства про працю, загальнообов’язкове державне соціальне страхування, оподаткування.

 

8.4. За найманих по трудовому договору працівників відповідна партійна

організація СПУ сплачує будь-які платежі в кількості, порядку і розмірах,

встановлених законодавством України.

 

 

IX. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СПУ

 

   9.1. СПУ припиняє свою діяльність шляхом реорганізації чи ліквідації (саморозпуску) або, в разі заборони її діяльності чи анулювання реєстраційного свідоцтва, в порядку, встановленому чинним законодавством.

 

   9.2. Рішення про реорганізацію чи саморозпуск партії приймаються з’їздом СПУ. Рішення з’їзду про реорганізацію чи саморозпуск СПУ вважається правомочним, якщо за нього проголосувало не менше двох третин повноважних  делегатів, присутніх на з’їзді.

 

   9.3. Одночасно з прийняттям рішення про реорганізацію чи саморозпуск СПУ з’їзд приймає рішення про використання майна та коштів СПУ відповідно до законодавства України.

 

   9.4. Заборона діяльності СПУ чи рішення про анулювання реєстраційного свідоцтва тягнуть за собою припинення діяльності партії, розпуск її керівних органів, регіональних і первинних організацій, припинення членства в СПУ.

 

X. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ СПУ І ПРОГРАМИ СПУ

 

   10.1. Рішення про внесення змін і доповнень до Статуту СПУ і Програми СПУ, прийняття нової Програми СПУ приймає з’їзд СПУ. Такі рішення вважаються правомочними, якщо за них проголосувало не менше двох третин делегатів, присутніх на з’їзді.

 

   10.2. У разі внесення змін чи доповнень до Статуту СПУ або Програми СПУ, зміни назви керівних органів партії, їх адреси та місцезнаходження СПУ Голова СПУ, або один із заступників за його дорученням згідно з чинним законодавством повідомляє про це Міністерство юстиції України.

 

 

ЗАРЕЄСТРОВАНО

Міністерством

юстиції України

25 листопада 1991 року

Свідоцтво №157

Перереєстровано

28 січня 1993 року

ПРИЙНЯТО

Установчим

з’їздом

Соціалістичної партії

України

26 жовтня 1991 року

 

ПОГОДЖЕНО

в новій редакції зі

змінами та доповненнями

29 червня 1998 року

 

ПРИЙНЯТО

VI з’їздом

Соціалістичної партії України

в новій редакції

13 червня 1998 року

 

ПОГОДЖЕНО

в новій редакції зі

змінами та доповненнями

24 липня 2002 року

 

ПРИЙНЯТО

X з’їздом

Соціалістичної партії України

в новій редакції

15 червня 2002 року

 

ВЗЯТО  ДО  ВІДОМА

в новій редакції зі

змінами та доповненнями

16 листопада 2006 року

 

 

ПРИЙНЯТО

XII з’їздом

Соціалістичної партії України

в новій редакції

30 вересня 2006 року

ВЗЯТО  ДО  ВІДОМА

зі змінами та доповненнями

наказ Міністерства юстиції

України від

20.05.2008 року №83615

 

ПРИЙНЯТІ

XII з’їздом

Соціалістичної партії України

12 квітня 2008 року

зміни та доповнення 

ЗМІНИ ВЗЯТІ  ДО  ВІДОМА
Державною реєстраційною службою України 
Наказ від 01.11.2011 
№458 
 

ПРИЙНЯТО
Другим етапом XVII з'їзду 
Соціалістичної партії України 
в новій редакції 
14 серпня 2011

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Шановні товариші!

25 жовтня 2016 року

виповнилося

25 років

з дня заснування

Соціалістичної партії України

найстарішої ідеологічної партії України!

Вітаємо!

______________________________________________________________

Юридическая консультация

Пресс-центр

ФОТО

Copyright © 2017. Социалистическая партия Украины - Харьковская областная организация СПУ. Designed by Bushnov Studio